Rệp

Rệp là những loài bọ nhỏ, thuộc động vật hút máu, cánh nửa cứng, mình dẹp, tiết chất hôi, hút máu người, chuyên sống ở khe giường, chiếu chăn, ghế phản.

Danh mục: